SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายวิรัตน์ พนารัตน์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
2 นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
3 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
4 นางสาวสุภาพร ศรีดี คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
5 นายวิรัติ พนารัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
6 นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
7 นางณีรนุช ช่วยชู คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
8 นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
9 นายฉวิน บุญยงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
10 นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
11 นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
12 นายโชคชัย บุตรดี คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
13 นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
14 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
15 นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
16 นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
17 นางสาวมัณฑนา ค้ำจุน คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
18 นางนิออน ปัญญาโรจน์สุข คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
19 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
20 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
21 นางสาวสุภาพร ศรีดี คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
22 นางสาวธนาวดี สมปาง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
23 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
24 นางสาวกานต์ธีรา จุกแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
25 นางสาวธัญชนก หล่อทอง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
26 นายธีรพงษ์ จันเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
27 นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
28 นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
29 นางสาวปนัดดา สมานจิตร คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
30 นางสาวสิรภัทร สังขาว คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
31 นางสาวสตรีรัตน์ แก้วโรจน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
32 นางสาวเพชรี ชาลีนิวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
33 นายสุรินทร์ โสฬส คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
34 นายประเสริฐ นามพูน คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
35 นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
36 นางมนต์ฤดี ทองเรือง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
37 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
38 นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
39 นางภัทรพร พึ่งชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
40 นางมณี นรสาร คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
41 นางนพวรรณ พรหมประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
42 นางยอแสง จันทร์เสน คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
43 นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
44 นางฉัตรตะวัน เตียงทอง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
45 นางสาวสุกัญญดา สกุลทอง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
46 นางอสิพร ไชยเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
47 นางกรรณิการ์ ทัศกุล คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
48 นางสาวอรทัย คำไทย คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
49 นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทร์คง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
50 นางสาวกฤษฎาภรณ์ เฉลิมรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
51 นางสาวกัลยากร เตียวตระกูล คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
52 นางสาวรุจิราวรรณ สมเสาร์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
53 นายบุญศักดิ์ บุญจูง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
54 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
55 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
56 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
57 นายจักรพงษ์ เจริญพร คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
58 นางพิจิตรา คำมันตรี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
59 นายเพียว พรมแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
60 นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
61 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
62 นายนิยม สุขทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
63 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
64 นายณัฐดนัย ดวงใจ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
65 นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
66 นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
67 นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
68 นางณีรนุช ช่วยชู คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
69 นางพชรพรรณ ด่านวิไล คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
70 นางสุภัตรา อัญภัทร์อริ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
71 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
72 นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
73 นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
74 นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
75 นางสาวมัณฑนา ค้ำจุน คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
76 นางนิออน ปัญญาโรจน์สุข คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
77 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
78 นางสาวชัชชษา เข็มทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
79 นายภาณุวัฒน์ เอติยัติ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
80 นายวิรัติ พนารัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
81 นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
82 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
83 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
84 นางสาวสุภาพร ศรีดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
85 นางสาวธนาวดี สมปาง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
86 นางสาวกานต์ธีรา จุกแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
87 นางสาวธัญชนก หล่อทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
88 ดร.สำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
89 นางปติมา กาญจนากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
90 นางสุเนตร ขวัญดำ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
91 นายวิเชียร วาพัดไทย คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
92 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
93 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
94 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
95 นายเสนอ ประพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
96 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
97 นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
98 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
99 นางลัดดาวัลย์ ไชยยา คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
100 นางปฤษณา อรรถเวทิน คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
101 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
102 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
103 นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
104 นายบุญศักดิ์ บุญจูง คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
105 นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
106 นายยรรยง วงคำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
107 นายจีระพรรณ เพียรมี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
108 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร