SPMSURIN

ผลการแข่งขัน(โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียน


ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน กลุ่ม รางวัลชนะเลิศ ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
1 โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 59 98 23 3 8
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 55 119 11 1 3
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 47 100 10 7 4
4 โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 37 101 6 2 5
5 โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 35 66 18 10 6
6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 28 66 14 9 9
7 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 25 61 13 5 11
8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 21 66 14 8 11
9 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 16 65 13 8 9
10 โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 15 37 17 9 8
11 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 14 35 16 4 3
12 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 13 68 17 3 9
13 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 12 46 10 10 7
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 11 68 13 5 5
15 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 11 49 18 7 10
16 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 10 48 11 3 8
17 โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 9 28 8 10 7
18 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 8 54 20 3 9
19 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 8 33 12 8 8
20 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 7 35 17 5 9
21 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กลุ่ม 3 7 26 3 5 1
22 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 7 24 6 10 1
23 โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 6 36 19 6 5
24 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 6 36 12 10 11
25 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 6 32 14 7 9
26 โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 6 31 18 13 5
27 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 6 20 12 4 4
28 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 6 15 9 7 5
29 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 5 24 13 4 5
30 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 5 17 11 5 5
31 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 5 7 4 4 1
32 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 4 24 7 7 8
33 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กลุ่ม 1 4 23 15 8 11
34 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 4 23 5 5 8
35 โรงเรียนศรีสุขวิทยา กลุ่ม 1 4 18 9 4 6
36 โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 4 18 7 11 8
37 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กลุ่ม 1 4 18 7 5 5
38 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 4 15 8 4 8
39 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 4 15 8 2 7
40 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 4 10 5 6 2
41 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กลุ่ม 2 4 7 7 5 1
42 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กลุ่ม 1 3 35 13 7 2
43 โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 3 22 10 6 8
44 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 3 20 12 6 9
45 โรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่ม 3 3 20 11 3 5
46 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 3 15 9 14 8
47 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 3 14 12 4 3
48 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กลุ่ม 2 3 11 8 7 2
49 โรงเรียนนาบัววิทยา กลุ่ม 1 3 10 5 5 2
50 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ กลุ่ม 3 3 9 6 4 3
51 โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 2 20 15 12 9
52 โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 2 18 16 4 9
53 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 2 18 12 11 5
54 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 2 16 9 4 3
55 โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 2 15 10 8 4
56 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 2 15 6 2 4
57 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 2 11 4 3 2
58 โรงเรียนบ้านตรวจ กลุ่ม 3 2 10 5 4 4
59 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา กลุ่ม 1 2 10 4 1 0
60 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 2 6 11 1 5
61 โรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่ม 1 1 18 6 15 4
62 โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 1 17 10 6 2
63 โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1 15 12 5 3
64 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กลุ่ม 1 1 15 8 0 4
65 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กลุ่ม 2 1 15 2 4 3
66 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1 11 13 7 6
67 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 1 9 9 4 6
68 โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1 9 8 8 9
69 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 1 9 6 4 5
70 โรงเรียนวังข่าพัฒนา กลุ่ม 1 1 9 6 4 2
71 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กลุ่ม 1 1 7 8 4 9
72 โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 1 7 8 0 4
73 โรงเรียนแร่วิทยา กลุ่ม 1 1 5 6 2 0
74 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 1 4 3 2 4
75 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่ม 3 1 4 2 3 4
76 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 1 2 5 7 5
77 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา กลุ่ม 1 0 19 5 3 7
78 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กลุ่ม 2 0 15 17 4 8
79 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 0 14 5 3 8
80 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กลุ่ม 1 0 12 11 8 7
81 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กลุ่ม 1 0 11 10 3 8
82 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กลุ่ม 1 0 9 7 3 8
83 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่ม 3 0 8 7 5 3
84 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กลุ่ม 1 0 7 5 3 6
85 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่ม 1 0 6 9 6 2
86 โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่ม 3 0 6 8 4 4
87 โรงเรียนมหิธรวิทยา กลุ่ม 1 0 5 9 3 3
88 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กลุ่ม 1 0 5 7 2 4
89 โรงเรียนบ้านรุน กลุ่ม 3 0 3 11 3 2
90 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กลุ่ม 1 0 2 10 3 3
91 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม 1 0 1 1 3 2
รวม 609 2256 892 489 497