SPMSURIN

ประกาศผลการแข่งขัน

โรงเรียนแร่วิทยา [กลุ่ม 1]

ที่ เกียรติบัตร หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 เกียรติบัตร การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน [ม.1-ม.3] หุ่นยนต์ 98 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายจีรภัทร เจริญสุข
2.เด็กชายเอกชัย อินทร์ชัย
3.เด็กชายฐนธัญ แถวทิม
1.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
2.นางสาวเรขา พรพิมลวงศา
2 เกียรติบัตร การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน [ม.4-ม.6] หุ่นยนต์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวสุธิดา แปะทอง
2.นายวรวิทย์ เติมดี
3.นายจีรนัย ระวังชื่อ
1.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
2.นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
3 เกียรติบัตร การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [ม.1-ม.3] กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงปิยธิดา แสนคูณเมือง
2.เด็กหญิงเพชรดา ทองเกลี้ยง
3.เด็กหญิงณัฐชยา เสงี่ยมโพธิ์
4.เด็กหญิงขวัญฤดี บำรุงชื่อ
5.เด็กหญิงพิณญาดา นาเทเวช
6.เด็กชายพินิชชัย ซ้ายจันทึก
1.นางเรณู นามวงค์
2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
3.นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
4 เกียรติบัตร การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] ศิลปะ-ดนตรี 85 ทอง 7 1.นางสาวรวิพร แสวงจันทร์ 1.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
5 เกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 80 ทอง 8 1.เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์ 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม
6 เกียรติบัตร การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด [ม.1-ม.3] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 75 เงิน 8 1.เด็กหญิงกัญญ์วรา เชิดชาย
2.เด็กหญิงณัฏฐา คะนุนรัมย์
1.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
2.นายเจษฎา นากดี
7 เกียรติบัตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.4-ม.6] วิทยาศาสตร์ 75 เงิน 8 1.นางสาวจุฑารัตน์ พนิตอัชฌา
2.นางสาวชลธิชา สถิตสุข
3.นางสาวลักษมณ บำรุงแคว้น
1.นางสาวเรขา พรพิมลวงศา
2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
8 เกียรติบัตร การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] ศิลปะ-ดนตรี 72 เงิน 8 1.เด็กชายต่อเติมพงศ์ สวนสันต์ 1.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
9 เกียรติบัตร การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] ภาษาไทย 63 ทองแดง 8 1.เด็กหญิงพรชิตา อิ่มสว่าง 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม
10 เกียรติบัตร การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] ภาษาไทย 62 ทองแดง 8 1.นายชัยวัฒน์ ทันดี 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม
11 เกียรติบัตร การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] การงานอาชีพ 87 ทอง 11 1.นายอภินันท์ ดุจจานุทัศน์
2.นางสาวเพ็ญฤดี บำรุงแคว้น
3.นางสาววิไลวรรณ เรืองกระจาย
1.นายเจษฎา นากดี
2.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
12 เกียรติบัตร การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] คณิตศาสตร์ 72 เงิน 14 1.เด็กชายฐนนันต์ แถวทิม
2.เด็กชายเตชิต ออกดีเลิศ
1.นางสาวเรขา พรพิมลวงศา
2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
13 เกียรติบัตร การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 74 เงิน 22 1.เด็กชายอิทธิฤทธิ์ เจริญผล
2.เด็กหญิงโสรยา พักน้อย
1.นางสมพงษ์ เป็นผาสุก