SPMSURIN

แยกรายชื่อตามโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน กลุ่ม จำนวนกิจกรรม
1 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 32
2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กลุ่ม 1 39
3 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา กลุ่ม 1 16
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 94
5 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กลุ่ม 1 33
6 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 23
7 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่ม 1 24
8 โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 44
9 โรงเรียนนาบัววิทยา กลุ่ม 1 22
10 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กลุ่ม 1 19
11 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 49
12 โรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่ม 1 44
13 โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 48
14 โรงเรียนมหิธรวิทยา กลุ่ม 1 21
15 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กลุ่ม 1 28
16 โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 37
17 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 73
18 โรงเรียนวังข่าพัฒนา กลุ่ม 1 24
19 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 100
20 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กลุ่ม 1 27
21 โรงเรียนศรีสุขวิทยา กลุ่ม 1 39
22 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กลุ่ม 1 21
23 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 97
24 โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 67
25 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 87
26 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กลุ่ม 1 59
27 โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 117
28 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 85
29 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 135
30 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 25
31 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 45
32 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กลุ่ม 1 20
33 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 31
34 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กลุ่ม 1 61
35 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 70
36 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กลุ่ม 1 28
37 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา กลุ่ม 1 35
38 โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 58
39 โรงเรียนแร่วิทยา กลุ่ม 1 13
40 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 15
41 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กลุ่ม 1 37
42 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา กลุ่ม 1 0
43 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 33
44 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย กลุ่ม 1 0
45 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา กลุ่ม 1 0
46 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กลุ่ม 1 0
47 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ กลุ่ม 1 0
48 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กลุ่ม 1 0
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม 1 7
50 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 91
51 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 46
52 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 36
53 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 25
54 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 18
55 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 99
56 โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 43
57 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 63
58 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 51
59 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กลุ่ม 2 28
60 โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 136
61 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 55
62 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กลุ่ม 2 23
63 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 19
64 โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 72
65 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 20
66 โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 19
67 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 47
68 โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 36
69 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 33
70 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กลุ่ม 2 46
71 โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 54
72 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กลุ่ม 2 25
73 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่ม 2 0
74 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม กลุ่ม 2 0
75 โรงเรียนบ้านตรวจ กลุ่ม 3 23
76 โรงเรียนบ้านรุน กลุ่ม 3 23
77 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่ม 3 14
78 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 60
79 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 62
80 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 73
81 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 35
82 โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 47
83 โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่ม 3 26
84 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 39
85 โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 102
86 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 123
87 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กลุ่ม 3 36
88 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 69
89 โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 39
90 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ กลุ่ม 3 24
91 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่ม 3 25
92 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 28
93 โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 102
94 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 36
95 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 46
96 โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 74
97 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 40
98 โรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่ม 3 41
99 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 40
100 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม กลุ่ม 3 0
101 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) กลุ่ม 3 0
102 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กลุ่ม 3 0