SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
2 นายชนะศึก จินดาศรี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
3 นายตฤณ สุขนวล คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
4 นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
5 นายจิตรกร ผมงาม คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
6 นายเจษฎา ลาภจิตร คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
7 นายเสถียร พโยธร คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
8 นายประเสริฐ สันทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
9 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
10 นายสุดใจ ศรีใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
11 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
12 นายเจษฎา สทุมรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
13 นายสุชาติ สุจินพรหม คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
14 ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
15 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
16 นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
17 นางมยุรีย์ ศรีทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
18 นางวชิราภรณ์ มั่นคง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
19 นางเกษร ศรีจำปา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
20 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
21 นายชนะศึก จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
22 นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
23 นางวชิราภรณ์ มั่นคง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
24 นายคำจันทร์ มณฑาหอม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
25 นางสาวสุพัตรา สัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
26 นางจารุณี พวงอินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
27 นายณรงเดช ชุมสงคราม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
28 นางพรภัทร สุขสงวน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
29 นางสายฝน ทองสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
30 นางบุญเที่ยง นกมาก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
31 นายเทียน อนุไวย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
32 นายลาภิศ นามไพร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
33 นางสาวพุดตาล สมศรี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
34 นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
35 นายสิทธิชัย ประคองใจ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
36 นางเกษร ศรีจำปา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
37 นายธนัท กาวิทาโร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
38 นายอภิสิทธิ์ วงศ์รำพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
39 นางสาวแจ่มนภา หลักคำ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
40 นางสาวปราณี บุญเข็ม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
41 นางสาวสุภาภรณ์ เพิ่มแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
42 นางสาวอทิตยา ไพรบึง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
43 นางสาวจิราพร สมพร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
44 นายอัฒฎาวุฒิ ศรีสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
45 นายนัทวัฒน์ ภักดี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
46 นางวชิราภรณ์ มั่นคง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
47 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร