SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายสุเมธ มังจันทึก คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เกียรติบัตร
2 นายกองทัพ ผลสมหวัง คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เกียรติบัตร
3 นายสยุมพร แผ่นงา คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เกียรติบัตร
4 นายชินวัตร เกลียวทอง คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เกียรติบัตร
5 นายวีระกัสสปะ ยอดเพชร คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เกียรติบัตร
6 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
7 นายบุญร่วม กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
8 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
9 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
10 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
11 นางครองศรี นามพูน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
12 นางไตรสรณ์ สาลี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
13 นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
14 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
15 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
16 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
17 นางสาวบุศรากร พิศก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
18 นายวีระกัสสปะ ยอดเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
19 นายกองทัพ ผลสมหวัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
20 นายสยุมพร แผ่นงา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
21 นายชินวัตร เกลียวทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
22 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
23 นางลักขณา คุณมาศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
24 นางพัสณีย์ บุญยง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
25 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
26 นางสาวเอมอร ดาศรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
27 นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
28 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เกียรติบัตร
29 นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล เกียรติบัตร
30 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล เกียรติบัตร
31 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล เกียรติบัตร
32 นางสาวบุศรากร พิศก คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล เกียรติบัตร
33 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล เกียรติบัตร
34 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
35 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
36 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
37 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
38 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
39 นายมนตรี จิตหาญ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
40 นางสาวทองใบ ตลับทอง คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
41 นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
42 นายเฉลิมชัย แสนสุข คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
43 นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
44 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
45 นายประหยัด เขียวหวาน คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
46 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
47 นายณัฐพล เต็งสกุล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
48 นางรติมา จิตรแม้น คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
49 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
50 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
51 นายวีระกัสสปะ ยอดเพชร คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
52 นางครองศรี นามพูน คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
53 นางพัสณีย์ บุญยง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
54 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
55 นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
56 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
57 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
58 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
59 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
60 นายกองทัพ ผลสมหวัง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
61 นางไตรสรณ์ สาลี คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
62 นายขวัญชัย แก้วเขียว คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
63 นางลักขณา คุณมาศ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
64 นายกรกฏ กล้าพร้อม คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
65 นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
66 นายชินวัตร เกลียวทอง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
67 นายสยุมพร แผ่นงา คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
68 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
69 นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
70 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
71 นายกรกฏ กล้าพร้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
72 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
73 นายขวัญชัย แก้วเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
74 นายสุเมธ มังจันทึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
75 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
76 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
77 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
78 นางสาวเอมอร ดาศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
79 นางพัสณีย์ บุญยง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
80 นางศุภวรรณ โสวภาค คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
81 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
82 นางวิไลจิตร ทางดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
83 นายนฤพนธ์ สายเสมา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
84 นายวีระยุทธ พิมวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
85 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
86 นายธีรเมธ งามทวี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
87 นายวีระกัสสปะ ยอดเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
88 นายกองทัพ ผลสมหวัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
89 นายสยุมพร แผ่นงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
90 นายชินวัตร เกลียวทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
91 นายบุญร่วม กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
92 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
93 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
94 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
95 นางสาวบุศรากร พิศก คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
96 นายกองทัพ ผลสมหวัง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
97 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
98 นายทองใบ ตลับทอง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
99 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
100 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
101 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
102 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
103 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
104 นายเฉลิมชัย แสนสุข คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
105 นายณัฐพล เต็งสกุล คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
106 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
107 นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
108 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
109 นายบุญร่วม กลิ่นหอม คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
110 นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
111 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
112 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
113 นายนฤพนธ์ สายเสมา คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
114 นางพัสณีย์ บุญยง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
115 นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
116 นางปติมา กาญจนากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
117 ดร.สุเนตร ขวัญดำ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
118 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
119 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
120 นายเสนอ ประพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
121 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
122 ดร.วัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
123 นางนวลรัตน์ จันทร์เพชร คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
124 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
125 นายพิจิตร อุตตะโปน คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
126 ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
127 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
128 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
129 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
130 นายจีระพรรณ เพียรมี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
131 นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร