SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
2 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
3 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
4 นายชัญญ์ธนพัศ สมบูรณ์ศิริ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
5 นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
6 นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิ์ดี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
7 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
8 นายกรชวัล เสริมศรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
9 นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
10 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
11 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
12 นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
13 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
14 ดร.จักรพันธ์ พิรักษา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
15 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
16 นายทศพร สมพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
17 นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
18 นางณัฎฐิยา ชิดนอก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
19 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
20 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
21 นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
22 นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิ์ดี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
23 นายชัญญ์ธนพัศ สมบูรณ์ศิริ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
24 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
25 นายกรชวัล เสริมศรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร เกียรติบัตร
26 นางสมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
27 นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
28 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
29 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
30 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
31 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
32 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
33 นางสาวกฤษติกา การะเกต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
34 นายกรชวัล เสริมศรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล เกียรติบัตร
35 นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร เกียรติบัตร
36 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร เกียรติบัตร
37 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร เกียรติบัตร
38 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร เกียรติบัตร
39 นายนิรุตต์ บูรณะประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ เกียรติบัตร
40 นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ เกียรติบัตร
41 นายธวัช สุกแสง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ เกียรติบัตร
42 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ เกียรติบัตร
43 นายกรชวัล เสริมศรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ เกียรติบัตร
44 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
45 นางนเรศินี แข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
46 นางสาววริศรา วงษ์วาสน์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
47 นางสาวประรินพร ชัชวาล คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
48 นางสาวจินดารัตน์ สังฆะทิตย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
49 นางสาวกุลสตรี อ่อนสา คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
50 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
51 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
52 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
53 นายณัฐพล แสนสุรินทร์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
54 นายธัญญาภรณ์ แก่นแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
55 นายธีรวุฒิ ปานทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
56 นางสาวแจ่มจันทร์ ศิลางัด คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
57 นายกันตภณ อังสนุ คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
58 นางรัตนประภา มาลีหวล คณะกรรมการรับรายงานตัว ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
59 นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
60 นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
61 นายเทิดไทย สวัสดี คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
62 นายสมัย ศรีทอง คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
63 นายพัทธดณย์ เจริญศิริ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
64 นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
65 ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
66 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกียรติบัตร
67 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
68 นางรัตนประภา มาลีหวล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
69 นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
70 นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิ์ดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
71 นางสาววริศรา วงษ์วาสน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
72 นางสาวประรินพร ชัชวาล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
73 นางสาวจินดารัตน์ สังฆะทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
74 นางสาวกุลสตรี อ่อนสา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
75 นางศศิธร ลาภจิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
76 นางสุภาภรณ์ พิสะโสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
77 นางสาวกฤษติกา การะเกต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๒ เกียรติบัตร
78 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
79 นางกิ่งดาว ผงทวี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
80 นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
81 นางสาวลักษณ์นารา จันแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
82 นางสาวภิญญาพร ศรีสระคู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
83 นายณัฐพล แสนสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
84 นายธัญญาภรณ์ แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
85 นายธีรวุฒิ ปานทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
86 นางสาวแจ่มจันทร์ ศิลางัด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
87 นางวาสนา พอกพูน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
88 นางตุลา แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
89 นางขนิษฐา สมใจ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ชุดที่ ๑ เกียรติบัตร
90 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
91 นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
92 นายประเทียร แก้วชนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
93 นายพัทยา ห่อทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
94 นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
95 นายนิรุตต์ บรูณะประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
96 นายธวัช สุกแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
97 นายณัฐพล แสนสุริทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
98 นายธัญญาภรณ์ แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
99 นายธีรวุฒิ ปานทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
100 นางสาวแจ่มจันทร์ ศิลางัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
101 นางสาววริศรา วงษ์วาสน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
102 นางสาวประรินพร ชัชวาล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
103 นางสาวจินดารัตน์ สังฆะทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
104 นางสาวกุลสตรี อ่อนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
105 นายชอบ โสระถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
106 นายสามารถ มะลิหวล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
107 นายเด่นชัย สุระสังข์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
108 นางวาสนา พอกพูน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
109 นางตุลา แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
110 นางศศิธร ลาภจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
111 นางสุภาภรณ์ พิสะโระ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
112 นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
113 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
114 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
115 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เกียรติบัตร
116 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป เกียรติบัตร
117 นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป เกียรติบัตร
118 นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป เกียรติบัตร
119 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป เกียรติบัตร
120 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป เกียรติบัตร
121 นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
122 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
123 นายเทิดไทย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
124 นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
125 นายทศพร สมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
126 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
127 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
128 ดร.จักรพันธ์ พิรักษา คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
129 นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
130 นายสมัย ศรีทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
131 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
132 นายพัทธดณย์ เจริญศิริ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
133 นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
134 ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
135 นายไกร โยธกุลสิริ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
136 นายคมศักดิ์ ชมภูวงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
137 นางสาววรรณภา นาคงาม คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
138 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
139 นางสาวอพันธ์ตรี สอนบุญชู คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
140 นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
141 นางสาววิยะดา ขอนดู่ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
142 นางสาวสุรินทร ศรีขาว คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
143 นางภัณฑิรา สายกลิ่น คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
144 นายวีรวัฒน์ บุญมี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
145 นายขวัญชัย ปรักเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
146 นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
147 นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
148 นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
149 นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
150 นายกรชวัล เสริมศรี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
151 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
152 นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
153 นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
154 นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
155 นางปติมา กาญจนากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
156 นายเสนอ ประพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
157 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
158 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
159 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
160 นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
161 นางนวลจันทร์ จันทร์เพ็ชร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
162 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
163 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
164 นายดนัย คำผุย คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
165 นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร