SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
2 นางสาวกชพร ชุมเพชร คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
3 นายวายุคล จุลทัศน์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
4 นายขันติ จารัตน์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
5 นายธีรัตม์ ใจกล้า คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
6 นายภาณุวัฒน์ แป้นจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
7 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
8 นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
9 นายเอกชัย บำรุงแคว้น คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
10 นายสุพิน บุญเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
11 นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
12 นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
13 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
14 นายศรีชัย หวังสม คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
15 นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
16 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
17 นางสุมาลย์ แคลนกระโทก คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
18 นางสาวจันทิมา ผดุงเจริญ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
19 นายโกเมน เห็นได้ตอบ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
20 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
21 นายวีณา แววกระโทก คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
22 นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
23 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
24 นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
25 นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
26 นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ์ คณะกรรมการดำเนินการ เกียรติบัตร
27 นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
28 นางปติมา กาญจนากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
29 ดร.สุเนตร ขวัญดำ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
30 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
31 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
32 นายเสนอ ประพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
33 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
34 นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
35 นางนวลรัตน์ จันทร์เพชร คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
36 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
37 นางนาถสุดา จินดาศรี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
38 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
39 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
40 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
41 นางจีระพรรณ เพียรมี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
42 นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
43 นางสาวภิญญาพัชร์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ เกียรติบัตร
44 นางศิรประภา นอลา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ เกียรติบัตร
45 นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ เกียรติบัตร
46 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ เกียรติบัตร
47 นางสาวนิรินน์ บุญเสริม บุญเสริม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ เกียรติบัตร
48 นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
49 นายธีรากุล ศรีน้อย คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
50 นายเมธาวี บริสุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
51 นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
52 นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
53 นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
54 นายวรพงศ์ พันสารคาม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย เกียรติบัตร
55 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
56 นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
57 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
58 นายภัทรพล บุตรดา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
59 นายไพโรจน์ แสนพันธ์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
60 นายปกรณ์ บัวแย้ม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
61 นางสาววีณา แววกระโทก คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร
62 นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
63 นางสาวศิริพร ศรีน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
64 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
65 นางสำเรียง สุขพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
66 นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
67 นางสาวไพลิน ศิริมา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
68 นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
69 นางสาวสุวรรณา สาระชาติ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
70 นางสาวอรอุมา ภาสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
71 นางสาวอินทร์แก้ว อินทร์ตา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
72 นางสาวพิริยกร พิมพะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
73 นางสาวศศิประภา สนองธรรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
74 นางสาวชนิสรา ปาวะรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
75 นางสาวแคทลียา วังเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม เกียรติบัตร
76 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
77 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
78 นางสาวกชพร ชุมเพชร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
79 นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
80 นายวายุคล จุลทัศน์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
81 นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
82 นายขันติ จารัตน์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
83 นายสุพิน บุญเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
84 นายธีรัตม์ ใจกล้า คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
85 นายภาณุวัฒน์ แป้นจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
86 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
87 นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
88 นายเอกชัย บำรุงแคว้น คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน เกียรติบัตร
89 นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
90 นางสาวอรอุมา ภาสวัสดิ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
91 นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
92 นางสาวพนิดา เพ็ชรพงค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
93 นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
94 นางสาววันเพ็ญ พอกพูน คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
95 นางสาววีณา แววกระโทก คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
96 นายปริญญา วงศา คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
97 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
98 นางสาวอรสา โสมทอง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
99 นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
100 นางสาวศุภนิดา อนงชัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
101 นางสาวประจักษ์ศรี ปัดภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
102 นางสาวเยาวลักษณ์ สุระภา คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
103 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
104 นางสาวบุญธิตา กล้าแข็ง คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
105 นางสาวสร้อย ลักขษร คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
106 นางสาวพิมพ์มณี ถือฉลาด คณะกรรมการรับลงทะเบียน เกียรติบัตร
107 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
108 นายชนะศึก จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
109 นายวิลัย ทุมแต้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
110 นางสาวสุรีย์พร สายวารีรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
111 นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
112 นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
113 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
114 นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
115 นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
116 นางสาวปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
117 นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
118 นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
119 นายเมธาวี บริสุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
120 นายชรินทร์ มหานาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
121 นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
122 นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
123 นางบุปผา ศรีตัมภวา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
124 นายณรงค์ ชุมสงคราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
125 นายมานะ นุประโคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
126 นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
127 นางสาววีณา แววกระโทก แววกระโทก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน เกียรติบัตร
128 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
129 นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
130 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
131 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
132 นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร
133 นางสาวบุญธิตา กล้าแข็ง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) เกียรติบัตร