SPMSURIN

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/กลุ่ม
1 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
2 นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
3 นางสาวทองใบ ตลับทอง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
4 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
5 นายเฉลิมชัย แสนสุข คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
6 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
7 นายสวัสดิ์ โพธิศรีจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
8 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
9 นายณัฐภณ เต็งสกุล คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
10 นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
11 นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
12 นายครองสุข หารไชย คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
13 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
14 นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
15 นางดวงดาว คงนุรัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
16 นายศราวุฒิ สนใจ คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
17 นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
18 นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการอำนวยการ เกียรติบัตร
19 นายศราวุฒิ สนใจ คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
20 นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
21 นางกองแก้ว แพงสุดโท คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
22 นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
23 นางรัศมี มีพร้อม คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
24 นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
25 นายอดุลย์ บุราคร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
26 นางปิยนุช เงางาม คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
27 นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
28 นางสาวสุภาวดี เครือสีดา คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
29 นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
30 นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
31 นางศิริขวัญ เสริมทับ คณะกรรมการประสานการแข่งขัน เกียรติบัตร
32 นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เกียรติบัตร
33 นางศิริขวัญ เสริมทับ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เกียรติบัตร
34 นางสาวสุภาวดี เครือสีดา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เกียรติบัตร
35 นางสุธันวา ชะอำรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เกียรติบัตร
36 นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
37 นางสาวสรรนิภา สีทา คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
38 นางสาวอรพิชญ์ ทุมมาลา คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
39 นางสาวอภิสรา พงษ์ชาติ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
40 นางสาวพรพิมล รอบรู้ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
41 นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
42 นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
43 นางดวงดาว คงนุรัตน์ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน เกียรติบัตร
44 นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
45 นายอเนก นรสาร คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
46 นายศุภชัย ผูกเกษร คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
47 นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
48 นางสาวสุนิสา พรมโคตร คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
49 นางสาววริศรา ใจศิลป์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
50 นางสาวอิสริยาภรณ์ สิงห์วงศ์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม (Admin) เกียรติบัตร
51 นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
52 นางชัญญานุช เนริกุล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
53 นางสาวชณันภัสร์ ศิระปัญญาสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
54 นายสุวรรณ ก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
55 นายวันชนก สังสะนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
56 นางสาวศิริณัฐภรณ์ พรมท้าว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
57 นางสาววันเพ็ญ ปรารถนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
58 นางสาวณัฐธิดา ทันวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
59 นางสาวพิมพ์ประภา พรรณวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
60 นายประพันธ์ คำงาม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
61 นางสาวโสรยา ร่วมกล้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
62 นางสาวสุดารัตน์ งามขำ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
63 นางสาววันวิสา พิมพ์จันทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
64 นางสาวจุฑามาศ สมานชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
65 นายกุลทัช แก้วหล่อ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
66 นายณัฐดนัย สมชื่อ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
67 นางสาวทานตะวัน กันศัตรู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
68 นางสาวพลอยกาญจน์ อินทสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
69 นางสาวจุฬาลักษณ์ วัชรอิทธิโรจน์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
70 นางสาวอารีรัตน์ สัตตารัมย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
71 นางสาวเบญจมาศ สุดดี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
72 นางสาวสุภาภรณ์ นอนดอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
73 นางสาวกนกภรณ์ อยู่ชู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
74 นางสาวนฤมล ถูกพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
75 นางสาวธัญญลักษณ์ นึกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
76 นายอัครเดช นิพันธ์รัมย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
77 นางสาวจินตนา ตำประโคน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
78 นางสาวสิริลักษณ์ บุญภา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
79 นางอุษา มาลีหวล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
80 นางสาวสุวภัทร สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เกียรติบัตร
81 นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
82 นางสาวนิธิกานต์ ธนิตชัยพัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
83 นางปิยนุช เงางาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
84 นางสาวจิราพร กล้าเกิด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
85 นางทิตยาภา บุญปก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
86 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร เกียรติบัตร
87 นายทองเด่น จันทร์เสน คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
88 นายไพจิตร ทองพันธ์ คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
89 นางวรรณีย์ สมสุข คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
90 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
91 นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
92 นายประเสริฐ บุญมาก คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
93 นายวุฒิชัย ดอกประทุม คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
94 นายศุภชัย ผูกเกษร คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
95 นายพลกฤต สวัสดี คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
96 นายกีรพัฒน์ อุทจันทร์ คณะกรรมฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เกียรติบัตร
97 นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
98 นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
99 นายครองสุข หารไชย คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
100 นายศราวุฒิ สนใจ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
101 นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
102 นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
103 นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
104 นางกองแก้ว แพงสุดโท คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
105 นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
106 นายอดุลย์ บุราคร คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
107 นางสาวสุนิสา พรมโคตร คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
108 นางสุธันวา ชะอำรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
109 นางสาวสุภาวดี เครือสีดา คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
110 นางศิริขวัญ เสริมทับ คณะกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร
111 นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
112 นางปติมา กาญจนากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
113 นางสุเนตร ขวัญดำ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
114 นายวิเชียร วาพัดไทย คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
115 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
116 นายเสนอ ประพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
117 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
118 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
119 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร
120 นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เกียรติบัตร